Algemene Voorwaarden De Lift bvba 

1 januari 2016

 

1.  De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

 

2.  Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten.

 

3.  Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft verkoper van iedere verplichting tot levering.

 

4.  De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd maximum 14 dagen na een aangetekende maanbrief.

 

5.  Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1% per maand, te rekenen vanaf de faktuurdatum van het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.

Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.

 

6.  De koper die in gebreke blijft de faktuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15% van het faktuurbedrag met een minimum van 40 €. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 

7.  Alle gebeurlijke geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheden van de Rechtbanken in het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

 

Download hier onze Algemene voorwaarden als pdf.